• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل بنیادی نخبگان نوین ۲۶

برنامه درسی دوره

مباحث پیش بینی بازار های مالی سال ۹۹ 00:00:00
نوین۲۶-معرفی دوره-استاد شجاعی-۹۹٫۰۳٫۲۵ 00:00:00
جلسه اول بنیادی استاد باغچه سرا ۹۹٫۰۳٫۲۷ 00:00:00
نوین۲۶-جلسه دوم -استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۴٫۰۳ 00:00:00
pdf استاد باغچه سرا 00:00:00
نوین۲۶-جلسه سوم-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۴٫۰۸ 00:00:00
نوین۲۶-ج ۱ پرسش و پاسخ-لحیمگرزاده-۹۹٫۰۴٫۱۰ 00:00:00
نوین۲۶-پرسش و پاسخ-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۴٫۱۴ 00:00:00
نوین۲۶-تابلوخوانی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۱۵ 00:00:00
نوین۲۶-ج۲ تابلوخوانی-استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۱۷ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۴٫۲۴ 00:00:00
نوین۲۶-پ۱-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۴٫۳۱ 00:00:00
نوین۲۶-پرسش و پاسخ-استاد لحیمگرزاده-۹۹٫۰۵٫۰۶ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۵٫۰۷ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا -۹۹٫۰۵٫۱۴ و نوین۲۶-استاد باغچه سرا -۹۹٫۰۵٫۲۱ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا -۹۹٫۰۵٫۲۸ 00:00:00
pdf بنیادی مقدماتی 00:00:00
نوین۲۶-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۵٫۲۹ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۶٫۰۱ 00:00:00
نوین۲۶-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۰۴ 00:00:00
نوین۲۶-روانشناسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۶-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۶٫۱۹ 00:00:00
تحلیل بازار-استاد نیاتی-۹۹٫۰۶٫۲۱ 00:00:00
نوین۲۶-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۲۵ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۷٫۰۱ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۷٫۰۸ 00:00:00
pdf افزایش سرمایه 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۷٫۲۲ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۷٫۲۷ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۸٫۰۶ 00:00:00
نوین۲۶-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۸٫۱۲ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۸٫۲۰ 00:00:00
نوین۲۶-روانشناسی بازار -استاد بهرامی-۹۹٫۰۸٫۲۷ 00:00:00
نوین۲۶-فیلترنویسی-استاد نیاتی-۹۹٫۰۹٫۰۲ 00:00:00
نوین۲۶-فیلترنویسی-استاد مددی-۹۹٫۰۹٫۰۵ 00:00:00
نوین۲۶-تحلیل صنعت-استاد امین داور-۹۹٫۰۹٫۰۹ 00:00:00
نوین۲۶-فیلترنویسی-استاد مددی-۹۹٫۰۹٫۱۲ 00:00:00
نوین۲۶-پرسش و پاسخ-استاد نیاتی-۹۹٫۰۹٫۱۸ 00:00:00
نوین۲۶-تحلیل صنعت-استاد امین داور-۹۹٫۰۹٫۲۳ 00:00:00
نوین۲۶-تحلیل صنعت-استاد امین داور-۹۹٫۱۰٫۰۷ 00:00:00
نوین۲۶-تحلیل صنعت -استاد امین داور-۹۹٫۱۰٫۱۴ 00:00:00
نوین۲۶-استاد باغچه سرا-۹۹٫۱۰٫۱۶ 00:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    354 دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com